Tour in Giappone di 18 Giorni: Tokyo > Monte Fuji > Matsumoto > Kanazawa > Takayama > Nara > Kyoto > Osaka > Isola di Tzukushima > Tokyo Continua a leggere